تصویر آسیه حایری یزدی

آسیه حایری یزدی

پژوهشگر سیاستگذاری انرژی

A.Haieri-Yazdi@sussex.ac.uk

تصویر مسعود حجاریان

مسعود حجاریان

بیمه ملت

دکتری مدیریت

m.hajjarian@gmail.com

اقتصاد ، مدیریت شرکتها، فناوری اطلاعات – بانک ، بیمه و بازارسرمایه
تصویر محمد حسن‌زاده

محمد حسن‌زاده

عضو هیئت علمی دانشگاه محقق اردبیلی

دکترای اقتصادصنعتی

Ardabil@npps.ir / m_h_ma@yahoo.com

تخصص‌ها: اقتصاد صنعتی، توسعه اقتصادی و برنامه‌ریزی
تصویر محمدرضا حسنی

محمدرضا حسنی

مازندران

دکتری جامعه‌شناسی

Mohammadreza.hasani63@yahoo.com

تخصص‌ها: بررسی مسائل اجتماعی ایران
تصویر محمدعثمان حسین‌بر

محمدعثمان حسین‌بر

عضو هیئت علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان

دکتری جامعه شناسی سیاسی

mohbusb@gmail.com

تخصص‌ها؛ مسائل اجتماعی، هویت‌های جمعی، قومیت، سازمان‌ها و نهاد آموزش
تصویر علیرضا حسین‌پور

علیرضا حسین‌پور

عضو هیات علمی دانشگاه ارومیه

دکتری علوم تربیتی

a.hossinpoor@urmia.ac.ir

تصویر رسول حسینی

رسول حسینی

دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران

دانشجوی دوره دکتری رشته جامعه شناسی سیاسی

r.hoseini@yahoo.com

تصویر مریم حسینی‌نیا

مریم حسینی‌نیا

دانشجوی دکتری رفاه اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی

تصویر علی‌اکبر حق‌دوست

علی‌اکبر حق‌دوست

رئیس دانشگاه علوم پزشکي کرمان

دکترای اپیدمیلوژی بالینی

ahaghdoost@gmail.com

تخصص‌ها؛ اپیدمیلوژی بالینی