گزارش تصویری: نشست «بایسته‌ها و الزامات دولت الکترونیک در ایران»

نام عکاس: محمد جمشیدنصب

شماره گزارش: 125639 سه شنبه 23 دی 1399 4135

نشست «بایسته‌ها و الزامات دولت الکترونیک در ایران» در تاریخ دوشنبه 22 دیماه 1399 در مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری برگزار شد.

تصویر گزارش تصویری: نشست «بایسته‌ها و الزامات دولت الکترونیک در ایران»