تصاویر نشست تخصصی «دلالت‌های سیاستی مطالعه تیمز 2019»

نام عکاس: محمد جمشیدی‌نسب

شماره گزارش: 125654 سه شنبه 5 اسفند 1399 5284

در نشست تخصصی «دلالت‌های سیاستی مطالعه تیمز 2019» که در تاریخ 28 بهمن 99 برگزار شد، یافته‌های آزمون تیمز 2019 مورد بررسی و ارزیابی اساتید و کارشناسان آموزش و پرورش قرار گرفت.

تصویر تصاویر نشست تخصصی «دلالت‌های سیاستی مطالعه تیمز 2019»