پدیده کودکان خیابانی از نشانه‌های بارز، آشکار، بسیار زشت و ناپسند نابسامانی‌های فرهنگی در هر جامعه‌ای است. کودکانی که در بیش‌تر مواقع، به‌دلیل آشفتگی‌های موجود در خانواده‌ها قادر به تحمل وضعیت خود نبوده‌اند و تنها راه رهایی از موقعیت دشوار خویش را دور شدن هرچه بیش‌تر از خانه و یا حتی فرار دانسته‌اند.
خلاصه سیاستی کارنامه ایران

برای اولین‌بار به‌مناسبت فوت مریم میرزاخانی دانشمند برجسته ایرانی ساکن آمریکا منتشر می‌شود:

ناخوانده‌هایی درباره مهاجرت

فوت مریم میرزاخانی ریاضی‌دان برجسته ایرانی و استاد دانشگاه استنفورد، بار دیگر موضوع مهاجرت نخبگان را پیش کشید. به‌منظور بررسی این موضوع مهم، برای اولین‌بار گزارشی از مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری که در دوره ۱۳۸۰-۱۳۸۴ تهیه‌شده‌است، منتشر می‌گردد.
مرور سیاستی کارنامه ایران