با آغاز جنگ اوکراین، غرب به‌ویژه آمریکا تلاش زیادی کرد تا علاوه بر ارائه کمک‌ نظامی، سیاسی و اقتصادی به کی یف، از طریق دیپلماسی و فشار بر دیگر کشورها مانع از ارتباط آنها با روسیه شود و گلوگاه‌های اقتصادی مسکو را سد کند اما برخی کشورها از جمله هند، سیاست مستقلی را در این خصوص پیگیری کردند.
خبر اندیشکده‌های جهان
با آغاز جنگ اوکراین، غرب به‌ویژه آمریکا تلاش زیادی کرد تا علاوه بر ارائه کمک‌ نظامی، سیاسی و اقتصادی به کی یف، از طریق دیپلماسی و فشار بر دیگر کشورها مانع از ارتباط آنها با روسیه شود و گلوگاه‌های اقتصادی مسکو را سد کند اما برخی کشورها از جمله هند، سیاست مستقلی را در این خصوص پیگیری کردند.
خبر اندیشکده‌های جهان
با توجه به روند کنونی اقتصاد جهان پیش بینی می شود در سال ۲۰۲۳، تورم ادامه داشته باشد و رشد تولید ناخالص داخلی کاهش یابد. در همین حال، سیاست رقابت آمریکا با چین و جلوگیری از پیشرفت آن به ویژه در فناوری‌های حیاتی شدت خواهد گرفت که این امر بر اقتصاد جهان بخصوص آسیا تاثیرگذار خواهد بود.
خبر اندیشکده‌های جهان
چین و آمریکا تاریخی از رقابت و خصومت در منطقه غرب آسیا دارند. اخیراً با سفر رییس‌جمهور چین به عربستان روابط این دو کشور مورد توجه قرار گرفت. شرایط موجود از رقابتی‌تر شدن روابط واشنگتن و پکن در این منطقه خبر می‌دهد.
خبر اندیشکده‌های جهان
بی‌شک بدون امنیت، رسیدن به توسعه امری غیرممکن و در عین حال بدون توسعه، دستیابی به امنیت دشوار است. این مسئله نه‌تنها در سطح ملی بلکه در سطح جهانی هم صدق می‌کند و کشورها برای رسیدن به امنیت در گستره و تعریف وسیع خود نیازمند توسعه هستند و با توسعه می‌توانند امنیت جهان را تضمین کنند.
خبر اندیشکده‌های جهان