شماره تابستان فصلنامه مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی منتشر شد. این شماره از فصلنامه، دارای ویژه‌نامه «انرژی و جامعه» و «انقلاب» به مناسبت چهل سالگی انقلاب اسلامی است.
شماره زمستانی «فصلنامه مطالعات راهبردی سیاست‌گذاری عمومی» منتشر شد. این شماره از فصلنامه، تحت عنوان ویژه‌نامه «محیط‌زیست و جامعه» به چاپ رسیده‌است.
شماره پاییزی «فصلنامه مطالعات راهبردی سیاست‌گذاری عمومی» منتشر شد. این شماره از فصلنامه، تحت عنوان ویژه‌نامه «سیاست‌خارجی و انرژی» به چاپ رسیده‌است.
شماره تابستانی «فصلنامه مطالعات راهبردی سیاست‌گذاری عمومی» منتشر شد. در این شماره مقالاتی درباره شاخص‌های فرهنگ سیاسی جمهوری اسلامی، شهر و دیپلماسی، جذب و نگهداشت مشتریان نمونه بانکی، جایگاه شبکه ملی اطلاعات و... به چاپ رسیده‌است.
شماره بهاری فصلنامه مطالعات راهبردی سیاست‌گذاری عمومی منتشر شد. در این شماره علاوه بر دو مقاله در مورد آینده‌نگری و آینده ایران در سال 1396، مقالات دیگری با موضوع توسعه و حقوق بشر، موانع بهره‌وری انرژی، رابطه منابع طبیعی و نظامی‌‌گری و... به چاپ رسیده‌است.