شناسه خبر: 113012

سه شنبه 18 دی 1397 18:35

ارائه چارچوب برای تبیین شبکه ارزش خدمات در فضای مجازی: رویکرد تحلیل چارچوب

علیرغم تأثیرات گسترده فضای مجازی بر ابعاد مختلف زندگی اجتماعی، به‌ویژه در حوزه‌های اقتصادی، به‌علت جدیدبودن این حوزه، تاکنون چارچوبی نظام‌مند برای تبیین شبکه ارزش در فضای مجازی ارائه نشده است. در این مطالعه، با هدف تبیین شبکه ارزش خدمات در فضای مجازی، ضمن بررسی نظام‌مند مطالعات پیشین به روش تحلیل چارچوب، بازیگران شبکه ارزش خدمات در فضای مجازی شناسایی شدند. به این منظور، با رویکرد تفسیری ونمانن، پس از سه مرحله بازخوانی کل‌نگر، انتخابی و تفصیلی، درون‌مایه‌های اصلی استخراج شد و به‌عنوان مؤلفه‌های شبکه ارزش خدمات فضای مجازی معرفی و براساس آن‌ها چارچوب اولیه ارائه شد. سپس به کمک روش دلفی، معیارها و پیشرانهای اصلی جهت ارائه چارچوب نهایی شناسایی شد. در ادامه، نویسندگان، مجددا با به‌کارگیری روش دلفی، جایگاه مؤلفه‌ها را در چارچوب نهایی مشخص کردند در این مطالعه، تلاش شده است با بهره‌گیری از رویکرد تلفیقی، محدودیت‌های موجود در روش‌شناسی‌های مطالعات پیشین تا حد ممکن برطرف شود و چارچوب پیشنهادی، نگاهی فرایندی و یک‌پارچه را برای سیاست‌گذاری در حوزۀ فضای مجازی و حمایت سیاست‌گذاران از کسب‌وکارهای خدمت‌محور فراهم کند.

برای دریافت متن کامل این مقاله از لینک دانلود زیر استفاده کنید.