شناسه خبر: 115016

سه شنبه 15 بهمن 1398 20:51

نقد نو - شب سوم - تحلیل فیلم سینمایی «ابربارانش گرفته»