کد مطلب: 125862

سه شنبه 22 تیر 1400 09:30

مرکز بررسی‌های استراتژیک منتشر کرد:

کتاب «بررسی نهادی روندهای مقابله با فساد در هند» روانه بازار شد

در این کتاب ابتدا مفهوم فساد و رویکردهای نظری تبیین کننده آن مورد بحث قرار می‌گیرد. در ادامه در بخش دوم کتاب پس از آشنایی مختصری با ویژگی‌های جغرافیایی و جمعیتی هند، نسبت ترتیبات نهادی محیط حقوقی، سیاسی و اقتصادی در هند مطرح می-شود. بخش سوم کتاب، با قوه قضائیه در هند و عملکردهای ضد فساد در هند آشنا می‌شویم. در بخش چهارم، نهادهای ضد فساد در هند معرفی می شوند. بخش پنجم، اقدامات ضد فساد در کشور هند در سه محور بررسی شده و با توجه به رویکرد نظریه نونهادگرای سازمان، عملکرد آن در مقابله با فساد تحلیل می‌شود و در نهایت در بخش آخر، جمع‌بندی و پیشنهاداتی برای بهبود رویه‌های قابله با فساد در کشور ایران ارائه می‌شود.
آنچه مطالعه این کتاب را حائز اهمیت می‌کند از دو منظر قابل توجه است. اول تخصص نویسندگان آن در حوزه‌های جامعه‌شناسی، حقوق و هندشناسی است. دوم اهمیت این کتاب از حیث بررسی عوامل نهادی تاثیرگذار بر مهار و کنترل فساد است. ترتیبات نهادی مقابله با فساد در هند از دو منظر حائز اهمیت است: اول اقدامات مبارزه با فساد در کشور هند از سه منظر ترتیبات نهادی سیاسی، اقتصادی و حقوقی و دوم روندهای مبارزه با فساد طی شده در این کشور از منظر رویکرد نظری نونهادگرایی است. از منظر نهادگرایی، نویسندگان سازوکار تعامل الزام‌آوری قواعد نهادی، شرایط میدان‌های سازمانی که بسترهای عمل برای کنشگران در ساختارهای بوروکراتیک را فراهم می‌آورد و قواعد حاکم بر رفتار در سطح خرد را تعیین کننده می‌دانند.
سازوکارهای مقابله با فساد یا به عبارتی چگونگی روندهای بکار گرفته شده در مبارزه با فساد در کشور هند در محیط‌های (سیاسی، اقتصادی و حقوقی) در راستای ایجاد توسعه و بسترسازی حقوقی و قانونی و همچنین فعالیت جامعه مدنی از نظر جنبش‌های عدالت‌طلبانه اجتماعی مورد توجه این کتاب است.
مقابله با فساد در هند در دو حوزه، یکی با محوریت دولت و دیگری با محوریت جامعه به طور قابل توجهی دنبال شده است. دولت با هدف بسترسازی برای جذب سرمایه داخلی و خارجی و افزایش کارآمدی دولت، به وضع سیاست‌های ضد فساد و اصلاحی اقدام کرد. فعالان مدنی نیز تلاش کردند با تکیه بر نیروهای اجتماعی و رسانه‌ها، اصلاحاتی ساختاری برای افزایش پاسخگویی و کاهش فرصت ارتکاب به فساد را فراهم کنند. از زمانی که مطالبه جامعه برای مقابله با فساد با هدف جبران بی عدالتی در این کشور جدی شد، احزاب به عنوان بخشی از نظام سیاسی که به دنبال حمایت اجتماعی هستند، برای جلب توجه و حمایت جامعه، مبارزه با فساد را به عنوان یکی از برنامه‌ها و شعارهای خود تعریف کرده است. به عبارتی، مقابله جدی با فساد در کشور هند، نه با میل و اراده حاکمیت، بلکه با گسترش مطالبات اجتماعی برای جبران بی عدالتی آغاز شد.
فعالیت‌های جامعه مدنی برای قابله با فساد و جبران بی عدالتی‌ها لزوماً در درون قالب‌های ساختارهای موجود برای مشارکت سیاسی –مانند احزاب- قرار نداشت. بلکه در جایی خارج از آن شکل گرفت و به ساختارهای رسمی مشارکت سیاسی تسری یافت.
بر اساس این مطالعه، پیشنهادهای سیاستی نویسندگان بکارگیری تغییر سازوکارهای غیر رسمی در مقابله با فساد در کشور ایران است. نتیجه این رویکرد، ارائه پیشنهادات سیاستی تغییر الگوی کنش در طول زمان است.

برای مطالعه و دریافت متن کامل این کتاب، روی لینک زیر کلیک کنید.