En

مسعود درودی

پژوهشگر ارشد مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری

دانشگاه تهران

دانش‌آموخته دکتری سیاست‌گذاری عمومی دانشگاه تهران