En

علی پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

دانشجوی دکتری تخصصی سیاستگذاری غذا و تغذیه

علی پزشکی دانشجوی دکتری تخصصی سیاستگذاری غذا و تغذیه در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی است. وی در رشتۀ علوم تغذیه مدرک کارشناسی خود را از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان دریافت کرد و سپس در همان دانشگاه به ادامۀ تحصیل در گرایش علوم بهداشتی در تغذیه در مقطع کارشناسی ارشد پرداخت. وی تا کنون فعالیت های خود را در حوزه های متعدد علمی فرهنگی دنبال نموده است. از سوابق وی در عرصۀ روزنامه نگاری می توان به مدیرمسؤولی فصلنامۀ فرهنگی اجتماعی باران (به مدت هفت سال)، نمایندگی نشریات علوم پزشکی کشور در کمیتۀ ناظر مرکزی بر نشریات وزارت بهداشت (به مدت دو دوره) و کسب رتبه های متعدد ملی در حوزۀ نشریات اشاره کرد. آثار مکتوب وی شامل سه کتاب بوده که در عرصۀ ملی موفق به دریافت جایزه های متعددی همچون رتبۀ اول بخش تألیف کتاب در هفدهمین جشنوارۀ ملی کتاب سال دانشجویی، رتبۀ اول بخش تألیف کتاب در چهارمین جشنوارۀ فرهنگی دانشجویان علوم پزشکی سراسر کشور، رتبۀ اول بخش تألیف کتاب در سومین جشنوارۀ فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و رتبۀ اول تألیف کتاب در نهمین جشنوارۀ دانشجویان مبتکر و نوآور بسیجی، شاهد و ایثارگر شده است. وی در دوران دانشجویی به مدت سه دوره موفق به کسب عنوان دانشجوی نمونه در چهارمین، پنجمین و ششمین جشنوارۀ دانشجویان پیشگام گردید. از وی همچنین مقالات علمی متعددی در حوزۀ علوم تغذیه در نشریات ملی و بین المللی به انتشار رسیده است.