En

محمدرضا پویافر

دانشگاه علوم انتظامی امین

عضو هیئت علمی

محمدرضا پویافر استادیار جامعه‌شناسی دانشگاه علوم انتظامی امین است. او پژوهش در حوزه جامعه شناسی دین را از پایان نامه کارشناسی ارشد خود با عنون «بررسی مقایسه‌ای سنجه‌های دینداری» در سال 1386 آغاز و با رساله دکتری خود که متمرکز بر ارائه مدل سنجش عرفی شدن در سطح فردی برای مطالعه در ایران بود، ادامه داد. او تاکنون نیز، همچنان تمرکز اصلی خود را بر جامعه شناسی دین قرار داده است. در پژوهش هایی چون «ساخت مدل سنجش دینداری در پیمایش ملی دینداری ایرانیان»(کاظمی وفرجی، 1390 و 1395) و شورای پژوهشی برخی دیگر از پیمایشهای دینداری و ارزشهای دینی در کشور مشارکت داشته است. «پدیدارشناسی تجربه زیارت(زائران حرم رضوی)» و «بررسی االگوی فعالیتها و تجربه خیر دینی در آیین پیاده روی اربعین» دو نمونۀ اخیر پژوهشهای او در جامعه شناسی دین، در سال 1396 انجام شده است. او پژوهشی هایی تجربی در بررسی عوامل موثر بر بدحجابی و همچنین ارزیابی نگرش دانشجویان به رویه های قانونی حجاب داشته است. کتاب اخیر او در حوزه جامعه شناسی دین، با عنوان «سفر به تنهایی؛ روایت مردم نگارانه از تجربه دینی اعتکاف» در دست انتشار است. پویافر در آخرین پژوهش خود «پیمایش سنخ شناسی زایران آیین پیاده روی اربعین» را در سال 1397 در دست اجرا دارد.