تصویر اسماعیل بشری

اسماعیل بشری

تحلیل‌گر مسائل منطقه

is_bashar@yahoo.com

تصویر شعیب بهمن

شعیب بهمن

دانشگاه دوستی ملل مسکو

دکتري علوم سياسي و روابط بين الملل

تصویر جاشوا بوزبی

جاشوا بوزبی

دانشگاه تگزاس در آستین

دانشیار

busbyj@mail.utexas.edu

تصویر عارف بیژن

عارف بیژن

دانشگاه سن پترزبورگ

دانشجوی دکتری روابط بین‌الملل

aref.bijan@gmail.com

تصویر امیلیا جاستینا پاول

امیلیا جاستینا پاول

دانشگاه نوتردام

دانشیار علوم سیاسی

EmiliaJustyna.Powell.65@nd.edu

تصویر سلیمان پاک سرشت

سلیمان پاک سرشت

دانشگاه بوعلی‌سینا

دکتری جامعه‌شناسی سیاسی، عضو هیات علمی

pakseresht@css.ir

عضو هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا، مشاور مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری
تصویر علی پزشکی

علی پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

دانشجوی دکتری تخصصی سیاستگذاری غذا و تغذیه

pezeshki@sbmu.ac.ir

تصویر حمیدرضا پورسلیمی

حمیدرضا پورسلیمی

دانشگاه تربیت مدرس

دانشجوی دکترای اقتصاد

hamidrezap2@gmail.com

تصویر مونا پورقادری

مونا پورقادری

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

دانشجوی دکتری سیاست‌های غذا و تغذیه

pourghaderi2601@yahoo.com

تصویر آرین پورقدیری

آرین پورقدیری

دانشگاه اصفهان

دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی سیاسی

aryanpourghadiri@gmail.com