تصویر مریم جمشیدی

مریم جمشیدی

دکتری جامعه‌شناسی

Maryam.jamshidi14@gmail.com

تصویر محمدتقی جهانبخش

محمدتقی جهانبخش

پژوهشگر مسائل آسیای جنوبی و غربی

djahanbakhsh@chmail.ir

تصویر آرزو جهانشیر

آرزو جهانشیر

دانشگاه دولتی فنی و مهندسی بویین زهرا

aresuj@gmail.com

تصویر محمود جوادی

محمود جوادی

دانشجوی دکترای مطالعات اروپا دانشگاه تهران

mahmoudjavadi@ut.ac.ir

تصویر هاهم چایبونگ

هاهم چایبونگ

رئیس موسسه مطالعات سیاستگذاری اِسان، کره جنوبی

chahm@asaninst.org

تصویر امیرحسین چیت‌ساززاده

امیرحسین چیت‌ساززاده

دانشگاه تهران

کارشناس ارشد علوم سیاسی

amir.idea1986@gmail.com

تصویر ابوذر حاتمی یزد

ابوذر حاتمی یزد

مدیر شرکت مهندسین مشاور گزین سازه توس

تصویر مجید حاجی‌بابایی

مجید حاجی‌بابایی

عضو هیئت علمی دانشگاه اراک

دکتری تاریخ ایران اسلامی

majidhajibabaee@gmail.com

تخصص‌ها؛ تاریخ، سیاست داخلی
تصویر ابراهیم حاجیانی

ابراهیم حاجیانی

دکتری جامعه‌شناسی دانشگاه تهران

ebhajiani@css.ir

تصویر آسیه حایری یزدی

آسیه حایری یزدی

پژوهشگر سیاستگذاری انرژی

A.Haieri-Yazdi@sussex.ac.uk