وضعیت فرونشست زمین، هشدارها و اقدامات انجام شده با تاکید بر شهر تهران

نام عکاس: محمد رضوانی‌پور

شماره گزارش: 113140 یکشنبه 9 تیر 1398 1138

نشست «بررسی وضعیت فرونشست در شهر تهران» روز سه شنبه ۴ تیرماه ۱۳۹۸ در مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری برگزار شد.

تصویر وضعیت فرونشست زمین، هشدارها و اقدامات انجام شده با تاکید بر شهر تهران