گزارش تصویری: نشست «چگونگی مواجه با اتباع خارجی غیرمجاز»

نام عکاس: محمد جمشیدنصب

شماره گزارش: 125640 چهارشنبه 24 دی 1399 3931

نشست «چگونگی مواجه با اتباع خارجی غیرمجاز» روز چهارشنبه در مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری برگزار شد.

تصویر گزارش تصویری: نشست «چگونگی مواجه با اتباع خارجی غیرمجاز»